Pro uchazeče

Ředitelka

Církevní konzervatoře Německého řádu

vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

Obory

82-45-P/01 Zpěv,  

82-44-P/01 Hudba, se zaměřením na:

·        Hra na varhany, klavír, cembalo

·        Trojobor církevní hudba, Řízení sboru

·        Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru

·        Hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun

 

Studijní forma vzdělávání: denní a kombinovaná

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

V přijímacím řízení ke vzdělávání v konzervatoři se hodnotí výsledky talentové zkoušky.

 

Termín talentové zkoušky:

14. května 2021

 

Rozpis talentových zkoušek:

14. května 2021 – zpěv, trojobor církevní hudba, řízení sboru, hra na varhany, klavír, cembalo, hra na kytaru, housle, violu, violoncello, kontrabas, hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  10

(Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku denní i kombinované formy je maximálně do výše povolené kapacity školy.)

Přihlášky lze posílat do 30. 4. 2021

 

Přijímací řízení – mimořádné opatření

 

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na talentové zkoušce, pouze pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před talentovou zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním talentové zkoušky.

 Tento test se může nahradit:
a) dokladem o prodělaném onemocnění (laboratorně potvrzené), přičemž uplynula doba izolace dle opatření MZ a od 1. pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní.
b) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (případně od aplikace první dávky látky v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

- tento doklad (výsledek testu, doklad o prodělaném onemocnění, certifikát o očkování) musí předložit i doprovodná osoba ( i korepetitor)
- zákonný zástupce je v případě pozitivního testu povinen informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, zároveň dotyčný s pozitivním výsledkem absolvuje konfirmační PCR test 

 

                                                                                                                                                                                          

   V Opavě dne 26. března 2021                                                                                                                                                      

                                    

                            

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Německého řádu se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Německého řádu nabízí studium v oborech:

 • Hudba (82-44-P/01 HUDBA) se zaměřením na:
  hru na varhany, klavír, cembalo, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, trojobor církevní hudba
 • Zpěv (82-45-P/01 ZPĚV) se zaměřením na sólový zpěv

Talentové zkoušky - podmínky a požadavky (HUDBA)
Talentové zkoušky - podmínky a požadavky (ZPĚV)

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.

 

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili minimálně povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili nejméně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím (u uchazečů ve studijním zaměření sólový zpěv a řízení sboru se vyžaduje rovněž zpráva z foniatrického vyšetření). Přijímací řízení se koná formou praktické talentové zkoušky ze zamýšleného studijního zaměření, zkoušky z talentových předpokladů (sluchové analýzy, rytmu, zpěvu jednoduché lidové písně) a testu ze základů teorie a dějin hudby. Nedílnou součástí přijímací talentové zkoušky je motivační pohovor.

Kritéria hodnocení:

 • hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) - max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů,
 • talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů,
 • test ze základů teorie a dějin hudby - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů,
 • celkové pořadí bude určeno součtem bodů.

Konzultace k talentovým zkouškám

3. kolo

Konzultace k talentovým zkouškám, včetně individuální teoretické přípravy je možná na základě žádosti. Žádosti zasílejte na e-mail info@konzervator.cz. Ve tvaru: jméno + příjmení, obor, telefon, věk. 

Individuální prohlídky školy 

Zájemci z řad uchazečů o studium na konzervatoři mohou svůj zájem o prohlídku školy nahlásit předem na info@konzervator.cz

 

 

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Německého řádu je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména v těchto oblastech:

 • jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník;
 • jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů;
 • jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru;
 • jako skladatel, hudební aranžér;
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)

Absolvent oboru vzdělání Zpěv uplatní se v těchto oblastech:

 • jako pěvec (sólista opery, operety, komorní pěvec, člen sboru);
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (chrámový zpěvák, sbormistr, ředitel kůru);

Absolvent je připraven dále pokračovat se studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.

 

Charakteristika konzervatoře

Církevní konzervatoř Německého řádu (CKNŘ) vznikla coby Církevní konzervatoř Opava ve školním roce 2006/2007 transformací Církevní střední varhanické školy v Opavě. Zřizovatelem CKNŘ je od dubna 2018 Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu.

Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř unikátní zaměření s názvem Trojobor církevní hudba, což je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů. Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty různých konfesí i bez vyznání.

Organizačně se konzervatoř člení na 7 oddělení – oddělení církevní hudby a varhan, klavírní, pěvecké, řízení sboru, smyčcové, dechové a kytarové. Vzdělávání ve hře na hudební nástroje a zpěv má těžiště v individuální formě výuky. Odbornou praxi, která rozvíjí zkušenosti žáka s hraním na veřejnosti, žáci konzervatoře plní prostřednictvím koncertních vystoupení, studentských mší, interpretačních seminářů, třídních přehrávek a různých veřejných vystoupení. Ke své činnosti využívá škola zrekonstruované prostory historické budovy v centru Opavy včetně řádové kaple. Celková kapacita konzervatoře je 120 žáků.

 

Dobrovolné školné

Při stanovení dobrovolného školného vycházíme z předpokladu plnohodnotného zajištění vzdělávání ve standardních podmínkách. Úhradou školného žák CKNŘ získává mimo jiné tyto služby a produkty, které jsou nad rámec běžného standardu:

 • kopírovací karta
 • sešity a učebnice; distanční vzdělávací materiály
 • ISIC karta
 • volné vstupenky na reprezentační ples
 • zajištění orchestrálního doprovodu absolventského koncertu, nájem koncertního prostoru, pořízení videonahrávky
 • licence na výukové materiály
 • příspěvek na vybrané akce:
  • soutěže, hudební kurzy
  • adaptační kurz
  • lyžařský kurz
  • školní výlety, exkurze
  • kulturní a duchovní aktivity školy

Dokumenty