Pro uchazeče

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Německého řádu se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Německého řádu nabízí studium v oborech:

 • Hudba (82-44-P/01 HUDBA) se zaměřením na:
  hru na varhany, klavír, cembalo, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, trojobor církevní hudba
 • Zpěv (82-45-P/01 ZPĚV) se zaměřením na sólový zpěv

Talentové zkoušky - podmínky a požadavky (HUDBA)
Talentové zkoušky - podmínky a požadavky (ZPĚV)

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.

 

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili minimálně povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili nejméně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím (u uchazečů ve studijním zaměření sólový zpěv a řízení sboru se vyžaduje rovněž zpráva z foniatrického vyšetření). Přijímací řízení se koná formou praktické talentové zkoušky ze zamýšleného studijního zaměření, zkoušky z talentových předpokladů (sluchové analýzy, rytmu, zpěvu jednoduché lidové písně) a testu ze základů teorie a dějin hudby. Nedílnou součástí přijímací talentové zkoušky je motivační pohovor.

Kritéria hodnocení:

 • hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) - max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů,
 • talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů,
 • test ze základů teorie a dějin hudby - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů,
 • celkové pořadí bude určeno součtem bodů.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Německého řádu je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména v těchto oblastech:

 • jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník;
 • jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů;
 • jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru;
 • jako skladatel, hudební aranžér;
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)

Absolvent oboru vzdělání Zpěv uplatní se v těchto oblastech:

 • jako pěvec (sólista opery, operety, komorní pěvec, člen sboru);
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (chrámový zpěvák, sbormistr, ředitel kůru);

Absolvent je připraven dále pokračovat se studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.

 

Charakteristika konzervatoře

Církevní konzervatoř Německého řádu (CKNŘ) vznikla coby Církevní konzervatoř Opava ve školním roce 2006/2007 transformací Církevní střední varhanické školy v Opavě. Zřizovatelem CKNŘ je od dubna 2018 Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu.

Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř unikátní zaměření s názvem Trojobor církevní hudba, což je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů. Školné pro školní rok 2021/2022 činí 5 500 Kč. Školné je nevratné. Stejné podmínky platí pro studenty ze Slovenské republiky i z dalších členských zemí Evropské unie. Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty různých konfesí i bez vyznání.

Organizačně se konzervatoř člení na 7 oddělení – oddělení církevní hudby a varhan, klavírní, pěvecké, řízení sboru, smyčcové, dechové a kytarové. Vzdělávání ve hře na hudební nástroje a zpěv má těžiště v individuální formě výuky. Odbornou praxi, která rozvíjí zkušenosti žáka s hraním na veřejnosti, žáci konzervatoře plní prostřednictvím koncertních vystoupení, studentských mší, interpretačních seminářů, třídních přehrávek a různých veřejných vystoupení. Ke své činnosti využívá škola zrekonstruované prostory historické budovy v centru Opavy včetně řádové kaple. Celková kapacita konzervatoře je 120 žáků.

Dokumenty