Oddělení církevní hudby

Období po zániku totalitního režimu v roce 1989 přineslo také v České republice výrazné tendence ke zkvalitnění chrámové hudby a její vrácení na evropskou úroveň, kam vzhledem ke geografickému a rovněž historickému kontextu právem patří. Pražská varhanická škola, založená v roce 1830, od roku 1890 součást pražské konzervatoře, byla se svým nesmírným významem pro českou hudební kulturu, když vychovala mimo jiné většinu českých skladatelů několika generací, vzorem pro vznik opavské Církevní střední varhanické školy v roce 1999.

Práce v oblasti vzdělávání varhaníků a zkvalitnění chrámové hudby byla od počátků zásadním prvkem umělecko-pedagogického profilu opavské Církevní střední varhanické školy, dnes Církevní konzervatoře Německého řádu. Byla dokonce jedním z hlavních důvodů jejího vzniku. Je dobré zdůraznit, že škola vznikla jako varhanická, a to v návaznosti na pražskou a brněnskou tradici varhanických škol. Stěžejními předpoklady existence školy tohoto typu v metropoli českého Slezska jsou zejména téměř třicetiletá tradice opavské Soutěže mladých varhaníků, kterou dnes pod jménem Petra Ebena naše škola spolupořádá, velká varhanická i varhanářská tradice regionu (firmy jako Rieger-Kloss, Brachtl-Kánský, Smolka v nedalekém Krnově) a v neposlední řadě výborné varhanní zázemí města Opavy. Na Církevní střední varhanické škole v Opavě vzniklo oddělení hry na varhany pochopitelně už v době jejího založení v roce 1999. Jeho prvním vedoucím byl Tomáš Thon do roku 2001. Poté oddělení vedla Naďa Ostřanská a od roku 2004 Mário Sedlár.

Varhanní oddělení se podílí na velké části veřejných koncertů a produkcí konzervatoře, např. varhanních koncertech, dnech otevřených dveří, mezinárodních interpretačních kurzech varhanní hudby (D. Hollick, S. Pluyaut), adventních koncertech, varhanní produkci v opavském regionu i v celé České republice: v Praze, Olomouci, Ostravě, dále v Polsku, Rakousku, SRN, Francii, nahrává školní CD, pořádá výměnné koncerty s konzervatoří v Pardubicích, v Českých Budějovicích. Studenti se účastní interpretačních, resp. improvizačních soutěží a kurzů (Opava, Humpolec, Polná, Raciborz, Brno atd.).

Varhanní školení konzervatoř pořádá také formou kurzů chrámové hudby, které se poprvé konaly v srpnu 2007 pro varhaníky Biskupství ostravsko-opavského a pokračují pravidelně každý měsíc s účastí zájemců z České republiky i ze Slovenska. Uměleckým garantem kurzů je pedagog opavské konzervatoře a ostravský katedrální varhaník Lukáš Kubenka. V podstatě symbolicky, vzhledem ke zřizovateli CKNŘ – Československé provincii Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské, jsou i v naší konzervatoři zastoupeni posluchači a pedagogové nejenom z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska a Polska.

Církevní konzervatoř Německého řádu a její varhanní oddělení v rámci výuky organizuje také ročníkové předehrávky, zkoušky včetně maturitní nebo absolventské. Výuka hry na varhany na CKNŘ probíhá v budově školy, kde jsou k dispozici tři menší cvičné nástroje – dva mechanické a jeden pneumatický. Cenný historický nástroj (pneumatický, dva manuály + pedál) je studenty a pedagogy využíván v kapli Povýšení sv. Kříže, která se nachází v sousedství konzervatoře. Posluchači a pedagogové dále ve škole pracují na přenosném varhanním pozitivu, dvoumanuálovém harmoniu s pedálem a čtyřech digitálních nástrojích. Vyučování hlavních oborů probíhá na velkých koncertních varhanách v sále opavské Knihovny Petra Bezruče. Cenným přínosem pro studenty i pedagogy jsou také bohaté sbírky varhanních not, nahrávek a rovněž teoretické literatury v archivu, fonotéce a hudební knihovně konzervatoře.

Varhanní oddělení CKNŘ spolupracuje s varhaníky na konzervatořích v ČR i na Slovensku (Pardubice, České Budějovice, Kroměříž, Topoľčany atd). V rámci této plodné spolupráce vzniká v roce 2011 Přehlídka mladých varhaníků - nesoutěžní festival studentů českých konzervatoří. Studenti varhanního oddělení se úspěšně účastní i dalších přehlídek, soutěží, festivalů, adventních koncertů atd. Varhanní oddělení CKNŘ se podílí i na organizaci Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena s evropským renomé (viz Mezinárodní varhanní soutěž).

Důležitým prostředkem k formování posluchačů konzervatoře je pěstování duchovní hudby, a to gregoriánského chorálu, vokální polyfonie a právě hry na varhany. V průběhu celého studia posluchači pravidelně účinkují na varhanních předehrávkách a studentských bohoslužbách a získávají tím praxi chrámového varhaníka. V rámci kombinace hry na varhany s jinými obory si též uvědomí všechny funkce varhanní hry – od základní doprovodné, stmelující a často i dirigentské až k uměleckému ztvárnění sólových skladeb.

Absolventi konzervatoře získávají diplom s vysvědčením také pro výuku hry na klavír, nacházejí uplatnění jako aktivní umělci, a to na kůrech kostelů i na koncertních pódiích, dále pak v oblasti učitelské na ZUŠ (např. hra na klavír, varhany apod.), ale také jako hudební organizátoři. Mohou pokračovat – a většinou také pokračují – ve studiu na vysokých školách – zejména uměleckých, umělecko-pedagogických, nebo uměnovědných.

Nástrojové vybavení

Trojobor církevní hudba

Hlavní obor Trojobor-církevní hudba studijní zaměření vychází z původní koncepce Církevní střední varhanické školy a Církevní konzervatoře. Základem je souběžné studium hry na varhany, zpěvu a řízení sboru, každý z oborů je dotován 1 hodinou týdně po celé studium. Důležitou součástí tohoto studijního zaměření je výuka varhanní improvizace a gregoriánského chorálu, dále také pravidelné nácviky či účinkování při studentských mších svatých. Cílem studia je vychovat hudebníka schopného komplexně zajistit provoz chrámové hudby při katolickém kostele. Výběr repertoáru je volen individuálně dle požadavků osnov a schopností a zaměření studentů. Posluchači využívají bohaté nástrojové vybavení školy: 4 píšťalové varhany, přenosný pozitiv, harmonium i další cvičné nástroje a především velké koncertní varhany v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Pedagogové

  • MgA. Kremena Pešakova - vedoucí oddělení
  • Martin Kubát, Dipl. spec.
  • BcA. Lukáš Kubenka
  • PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
  • MgA. Radka Slaninová