Klavírní oddělení

Studium hry na klavír – hlavní obor je na opavské konzervatoři realizováno od školního roce 2001/2002, tedy od třetího roku existence tehdejší Církevní střední varhanické školy v Opavě. Vznik hlavního oboru znamenal posílení zájmu uchazečů o studium na konzervatoři a současně zvýšení úrovně v oblasti klavírní hry, která byla dosud prezentována jako doplňující praktický předmět, k již fungujícím hlavním oborům hra na varhany, zpěv a řízení sboru.

Výuka hry na klavír je realizována individuální formou a prakticky jí prochází každý posluchač v průběhu studia konzervatoře. Náročnost oboru vychází z profilového zaměření studenta.

Součástí klavírního oddělení a nezbytnou součástí výuky staré hudby na CKNŘ je hra na cembalo. Vyučuje se v pátém ročníku studia, a to od školního roku 2006/2007. Škola disponuje kopií italského renesančního spinetu od firmy Bečička-Huttl-Šefl. Nástroj se využívá především na doprovody v rámci koncertů konzervatoře, školních bohoslužeb, předehrávek apod. Ve školním roce 2006/2007 přibyly dva starší nástroje, dary od familiářů Německého řádu a především kopie velkého dvoumanuálového francouzského barokního nástroje od firmy Vykoukal. Hra na cembalo je nezastupitelným prvkem nejenom ve výuce, ale rovněž v koncertní produkci CKNŘ. Na CKNŘ je rovněž možnost studia hry na cembalo jako hlavního oboru.

Posluchači klavírního oddělení se významně podílejí na koncertech a dalších veřejných akcích u nás i v zahraničí. Klavírní oddělení se rovněž prezentuje recitály svých pedagogů a koncerty studentů v rámci festivalů a významných výročí skladatelů. Studenti úspěšně reprezentují školu na národních a mezinárodních klavírních soutěžích a přehlídkách, mají možnost se účastnit interpretačních klavírních kurzů a seminářů, v případě hry na cembalo kurzů staré hudby, pod vedením významných uměleckých a pedagogických osobností.

Absolventi klavírního oddělení nacházejí své uplatnění jako pedagogové základních uměleckých škol, jako korepetitoři a komorní hráči nebo pokračují ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření, případně pokračují ve studiu hudby na filozofických fakultách v oborech hudební věda či hudební management.

Nástrojové vybavení

Vyučované obory

Hra na klavír

Výuka oboru je rozdělena do tří kategorií: hra na klavír jako hlavní obor (2 – 3 hodiny týdně), hra na klavír jako základ pro hru varhanní (1 hodina týdně) a hra na klavír jako praktický předmět k oborům zpěv, řízení sboru, smyčcové a dechové nástroje (vše s dotací 1 hodina týdně – délka studia závisí na studijním zaměření). Studenti jsou vedeni k přesvědčivé a správné interpretaci klavírních skladeb autorů všech slohových období, k zvládnutí veškerých prvků klavírní techniky a tónové kultury. Zároveň jsou školeni v problematice propojení rozdílné techniky hry na klavír, varhany a cembalo.

 

Hra na cembalo

Studium oboru vychází z uplatnění nástroje jako univerzálního média pro všechna stylová období. I v rámci propojení s oborem církevní hudba je však kladen důraz především na interpretaci stěžejních stylů staré hudby. Těžištěm je proto hudba vrcholné renesance, raného, vrcholného a pozdního baroka, a to jak v regionu střední Evropy (české země, Německo, Rakousko), tak i v širším pojetí jednotlivých evropských regionálních kultur (Francie, Itálie, Anglie). Posluchači využívají bohatého nástrojového zázemí školy.

Pedagogové