Všeobecně vzdělávací předměty

Zabezpečujeme výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů pro studenty konzervatoře. Cílem je na jedné straně poskytnout konzervatoristům odpovídající všeobecné vzdělání a rozhled mimo rámec odborného zaměření školy, tzn. v nehudební oblasti. Na straně druhé oddělení usiluje o průnik a provázanost znalostí a dovedností z oblasti všeobecné a odborné. Zde se nabízí především vytváření povědomí studentů o kulturních a dějinných souvislostech, a to nejen z oblasti umění. Důraz je kladen rovněž na mezipředmětové vztahy.

Obsahově je portfolio předmětů zabezpečované oddělením orientováno především humanitně. Stěžejní část portfolia spočívá v jazykové výuce, tj. výuka českého jazyka, dále pak literatury a dvou cizích jazyků, kterými jsou angličtina a němčina. Český jazyk a literatura společně s jedním cizím jazykem (podle preference studenta – angličtina nebo němčina) jsou povinnými zkušebními předměty v rámci nové státní maturitní zkoušky. Na CKNŘ jsou rovněž vyučovány základy latinského jazyka, které vhodně doplňují odbornou výuku liturgie a gregoriánského chorálu. Studenti hlavního oboru sólový zpěv pak mají povinnost absolvovat předmět italský jazyk.

Dalšími všeobecně vzdělávacími předměty vyučovanými na CKNŘ jsou dějepis, základy společenských věd a křesťanská nauka. Poslední jmenovaný předmět pak úzce souvisí s křesťanským profilem školy. Rozvoj tzv. počítačové gramotnosti je u studentů školy podporován výukou předmětu informační a komunikační technologie. Škola je vybavena specializovanou počítačovou učebnou a moderní audiovizuální technikou.

V rámci tělesného rozvoje je především pamatováno na pohybovou výchovu související s odborným profilem školy a odbourání tělesné zátěže studentů spojené s nácvikem hry na hudební nástroj. Pro výuku tělesné výchovy je na škole k dispozici baletní sál. Důraz je kladen na rehabilitační tělesná cvičení, relaxační techniky, lehkou atletiku, aerobik, cvičení na cvičebních strojích a výuku společenských tanců. V rámci přípravy absolventů na jejich možné budoucí uplatnění jako hudebních pedagogů je ve vyšších ročnících zařazena výuka psychologie, pedagogiky a didaktiky, která opět organicky doplňuje související výuku v rámci portfolia odborných hudebních předmětů.

Pedagogové