Dechové oddělení a oddělení řízení sboru

Dechové nástroje

Vyučují se obory všech základních dechových nástrojů, jejichž součástí jsou ve vyšších ročnících některé příbuzné nástroje.

Výuka probíhá individuálně 2 – 3 hodiny týdně s jednou hodinou povinného klavíru od 1. ročníku.

Obory jsou šestileté, což znamená, že po čtvrtém ročníku studenti skládají maturitní zkoušku a v šestém ročníku studium završují absolutoriem. Jeho úspěšným složením získávají absolventský diplom a titul Dipl.spec.

Cílem výuky hry je dosažení výborné umělecko-interpretační úrovně, která umožní absolventovi plnění úkolů v umělecké nebo pedagogické praxi.

Důležitou součástí výuky je studium orchestrálních partů, komorní hra a od 2. ročníku hra v orchestru. Toto vše přirozeně připravuje studenty pro jejich budoucí možné povolání. Tito po ukončení studia nejčastěji odcházejí studovat vysokou školu ve svém oboru a nebo hrají v různých divadelních a jiných souborech.

 

Řízení sboru

Výuka hlavního oboru je realizována individuální formou, a to 2 – 3 hodiny týdně. Důraz je kladen především na přesvědčivost a přesnost dirigentského projevu. V průběhu studia se posluchači průběžně seznamují s repertoárem, který je zaměřen především na duchovní hudbu všech stylových období. Starší hudbě je v celkovém obsahu výuky proporcionálně věnována větší pozornost. To ovšem neznamená, že by hudba následujících stylů byla opomíjena.

Nedílnou složkou výuky hlavního oboru je spolupráce s vedoucím školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra - dirigenta.

Absolventi hlavního oboru Řízení sboru mohou rozšiřovat své vzdělání na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického směru. Mimoto mohou působit jako ředitelé kůrů, působit na základních uměleckých školách a vést dětské , jiné amatérské či poloprofesionální pěvecké sbory.

Vyučované obory

 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na fagot
 • Hra na žesťové nástroje
 • Řízení sboru

Pedagogové

 • MgA. Kremena Pešakova - vedoucí oddělení
 • MgA. Lenka Bančejová
 • BcA. Jakub Klimánek
 • MgA. Lucie Korbelová
 • Martin Kubát, Dipl. spec.
 • Pavel Plánský, DiS.
 • MgA. Jana Polednová
 • MgA. Jiří Šikula