Dechové oddělení

Dechové nástroje

Vyučují se obory všech základních dechových nástrojů, jejichž součástí jsou ve vyšších ročnících některé příbuzné nástroje.

Výuka probíhá individuálně 2 – 3 hodiny týdně s jednou hodinou povinného klavíru od 1. ročníku.

Obory jsou šestileté, což znamená, že po čtvrtém ročníku studenti skládají maturitní zkoušku a v šestém ročníku studium završují absolutoriem. Jeho úspěšným složením získávají absolventský diplom a titul Dipl.spec.

Cílem výuky hry je dosažení výborné umělecko-interpretační úrovně, která umožní absolventovi plnění úkolů v umělecké nebo pedagogické praxi.

Důležitou součástí výuky je studium orchestrálních partů, komorní hra a od 2. ročníku hra v orchestru. Toto vše přirozeně připravuje studenty pro jejich budoucí možné povolání. Tito po ukončení studia nejčastěji odcházejí studovat vysokou školu ve svém oboru a nebo hrají v různých divadelních a jiných souborech.

Nástrojové vybavení

Vyučované obory

 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na fagot
 • Hra na žesťové nástroje

Pedagogové

 • MgA. Lucie Korbelová - vedoucí oddělení
 • MgA. Lenka Bančejová
 • BcA. Jakub Klimánek
 • Anežka Levová
 • Lenka Pajurková, DiS.
 • MgA. Pavlin Panayotov
 • MgA. Jana Polednová