Ogólne informacje o szkole

Kościelne Konserwatorium w Opawie zostało założone w 1999 roku jako Kościelna Średnia Szkoła Organistowska. W 2006 roku szkołę przekształcono na Kościelne Konserwatorium, które umożliwia kontynuację studiów (piąty i szósty rok) na poziomie wyższego wykształcenia.

Program nauczania szkoły nawiązuje do tradycji konserwatoriów i bazuje na ich pozytywnych wartościach. Konserwatorium kieruje się programem nauczania Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Czeskiej, który uzupełnia tak, aby ogólny rozwój studentów realizować w oparciu o dogłębną wiedzę w dziedzinie muzyki religijnej oraz jej wykonywaniu. Absolwenci szkoły mogą więc działać nie tylko w środowisku kościelnym, ale też w zawodach świeckich. Od początku swego istnienia szkoła nawiązuje do tradycji praskiej szkoły organistów, a jej podstawą jest wielokierunkowość. Oprócz głównego kierunku, którym może być gra na organach, fortepianie, klawesynie, instrumentach dętych i strunowych, śpiew lub chórmistrzostwo - wszyscy uczniowie od trzeciego roku studiują przedmioty związane z muzyką kościelną - czyli: grę na organach, dyrygenturę chóralną i śpiew. Część wykształcenia stanowi tzw. minimum pedagogiczne, czyli przedmioty takie jak: pedagogika, metodyka, psychologia. Praktykę pedagogiczną uczniowie zdobywają w okolicznych szkołach muzycznych.

Konserwatorium prowadzi Czechosłowacka Prowincja Sióstr Miłosierdzia Matki Boskiej Jerozolimskiej. Zakon ten działa nie tylko na terenie Czech, ale poszczególne prowincje zakonu znajdują się też w Niemczech, Austrii, Włoszech, Słowenii i na Słowacji. W związku z tym utalentowani studenci mają możliwość kontynuacji studiów lub stażów za granicą.

Szkoła jest otwarta w sensie ekumenicznym, tzn. że przyjmuje studentów różnych konfesji lub bez wyznania, pod warunkiem akceptacji jej programu. Nauczanie realizowane jest w ramach chrześcijańskich zasad tolerancji i szacunku.

Nauka w Kościelnym konserwatorium jest bezpłatna. Te same warunki obowiązują studentów z Republiki Słowackiej oraz z innych krajów Unii Europejskiej. Szkoła naturalnie pełni funkcję ośrodka kulturalno-religijnego w ramach diecezji Ostrawsko-Opawskiej. Bogata tradycja muzyczna miasta Opawy jest gwarancją wysokiego poziomu artystycznego.

Warunki przyjęcia

Przyjmowane są osoby, które spełniają wymagania wstępnego egzaminu talentowego. Egzamin składa się z trzech części:

  • W pierwszej części zainteresowany powinien zdać egzamin wstępny z głównego kierunku oraz z gry na fortepianie. Zainteresowanym poleca się poprzedni kontakt z pedagogiem danego kierunku. Częścią egzaminu wstępnego jest sprawdzenie indywidualnych zdolności muzycznych w zakresie intonacji, analizy słuchowej oraz poczucia melodyczno-harmonicznego, rytmicznego, itp.
  • Drugą część egzaminu stanowi test pisemny z teorii muzyki. Wymagana wiedza odpowiada programowi nauczania pierwszego cyklu Podstawowej Szkoły Muzycznej.
  • Trzecią część egzaminu wstępnego tworzy rozmowa motywacyjna.

Zakwaterowanie i wyżywienie studentów

Ze względu na to, że do szkoły uczęszczają studenci z całej Republiki Czeskiej oraz z Republiki Słowackiej, szkoła zapewnia swoim studentom zakwaterowanie i wyżywienie. Studenci mają do swej dyspozycji internat z nadstandardowymi warunkami mieszklanymi, który mieści się w nowo wyremontowanej części Konserwatorium. Pokoje posiadają nowe wyposażenie, każdy ma własną łazienkę, przyłącze internetowe oraz TV. Na tym samym piętrze znajdują się dwie kuchnie, świetlica, w której są elektroniczne organy, pianino, TV i komputer oraz sala do ćwiczeń z pianinem. Obiady można odbierać w pobliskiej jadalni szkolnej, oddalonej tylko o 2 minuty od Konserwatorium.

Wyposażenie szkoły

Szkoła znajduje się w odnowionym, zabytkowym budynku w centrum miasta Opawy. Konserwatorium posiada trzy sale koncertowe, w których regularnie odbywają się publiczne koncerty i które są wyposażone w nowe instrumenty koncertowe. Szkoła posiada dużą aulę z nowo zakupionym fortepianem koncertowym marki Bohemia, a w małej sali koncertowej znajdują się organy piszczałkowe. W budynku umieszczona jest też sala chóralna oraz bardzo nowoczesna sala audiowizualna i językowa, sala gimnastyczna, sześć klas poszczególnych roczników oraz kilkanaście klas do indywidualnej nauki gry na organach lub fortepianie. Sale lekcyjne są również bardzo dobrze wyposażone. W Konserwatorium znajduje się także sala komputerowa z możliwością podłączenia internetowego dla studentów. Studenci mogą bezpłatnie korzystać z biblioteki szkolnej, zawierającej nie tylko dzieła fachowe, ale także literaturę piękną, z biblioteki muzycznej oraz płytoteki CD.

Z punktu widzenia duchowego opiekuje się studentami szkoły spiritual, który regularnie organizuje msze studenckie. Razem z doradcą pedagogicznym jest przygotowany do udzielenia pomocy studentom w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych.

© 2003-2018 Kościelne Konserwatorium Opawa