Hra na varhany

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent ve hře na varhany prokazuje všestrannou dispozici jak pro výkon sólového hráče, tak ve spoluúčasti na bohoslužbách, kde vystupuje jako hudební partner liturgických obřadů. Je spolehlivým doprovazečem liturgického zpěvu, dokáže hrát vokální i orchestrální partitury, je technicky vybaven pro úkoly varhanní improvizace. Je také zasvěcen do stavby varhan a schopen menších oprav při zajišťování základní funkčnosti varhanního stroje.

Charakteristika vyučovaného oboru

Výuka hry na varhany probíhá individuální formou. Hlavní obor se odlišuje svým obsahem a dotací 2-3 hodiny týdně od výuky tzv. obligátní hry na varhany, určené pro studenty s jinou oborovou profilací, která je dotována od 3. ročníku 1 hodinou týdně.

Učební látka je rozdělena od základní výuky až k technickému a stylovému zvládnutí závažných děl varhanní literatury. Výběr repertoáru je volen individuálně dle požadavků osnov školy a zaměření studentů.

Podmínky talentové zkoušky

Předpokladem ke studiu je předchozí průprava ve hře na klavír, ze které uchazeč koná talentovou zkoušku. Předchozí hra na varhany není podmínkou; pokud ji studoval, může uchazeč zkoušku doplnit i vybranými skladbami na varhany.

Talentová zkouška se skládá ze 3 částí, první je praktická část, a to zkouška nástrojové dovednosti - hra na klavír:

  • stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad)
  • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň Czerny op. 299, Cramer)
  • jedna 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
  • jedna rychlá věta klasické sonáty
  • přednesová skladba 19. - 20. století
  • volná improvizace na klavír nebo varhany

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. Pokud uchazeč již dříve studoval hru na varhany, je možno zkoušku z klavíru doplnit i vybranými skladbami na varhany, znalost hry na varhany však není podmínkou. Uchazečům doporučujeme předchozí kontakt s pedagogem daného oboru.

Popis dalších částí talentové zkoušky naleznete v sekci Požadavky k talentovým zkouškám.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava